:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำ

11 มี.ค. 2563

รายละเอียด: วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมัทรี สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ชั้น 2 ประธาน นายอุดมศักดิ์ วิญญูตระกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร วิทยาการ จากโรงพยาบาลตำบลปากน้ำชุมพร และสำนักงานศูนย์พัฒนาแรงงาน จังหวัดชุมพร เป้าหมาย บุคลากรในสังกัด ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ อสม. และประชาชน จำนวน 60 คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร