:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น

การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล เรียกว่า สุขาภิบาลปากน้ำชุมพร ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

จึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลปากน้ำชุมพร มาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา