:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
กองการศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งคล้าย
หัวหน้าฝ่ายธุรการและปกครอง รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
.โทร 077-522008 ต่อ 19
นางสาวนวรัตน์ นาวีวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน
.
นางศุภมาศ งามสกุลเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
.โทร 077-522236
นางสาวบุษรา รักขันโท
ผู้ดูแลเด็ก
.โทร 077-522236
นางสาวพรรณี สารีสุข
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 077-522236
นางสาวสราวลี ยิ้มใหญ่หลวง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร 077-522236
นางสาวกมลวรรณ ระลึกเย็น
คนงานทั่วไป
โทร 077-522236
นางสาวสายพิณ ฉิมมณี
แม่บ้าน
077-522236