:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
กองช่าง
นายบรรจง ด้วงสังข์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร 077-522008 ต่อ 20
-ว่าง-
นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส
นางจตุพร โอภาโส
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ
โทร 077-522008 ต่อ 20
-ว่าง-
นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน
นายสานนท์ ทองไตรภพ
นายช่างโยธา ระดับ ชำนาญงาน
โทร 077-522008 ต่อ 20
นายณชพล เทียบทรง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร 077-522008 ต่อ 20
นายอดุลย์ บ่อทอง
คนงานสวนสาธารณะ
โทร 077-522008 ต่อ 20
นายอภินันท์ ปานพุ่มเรียง
คนงานทั่วไป
โทร 077-522008 ต่อ 20
นายเจษฎา มั่งคั่ง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร 077-522008 ต่อ 20
นายศุภวัฒน์ สมแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 077-522008 ต่อ 11
นายสรรชัย เมืองรื่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายณัฐพัฒน์ พหุโล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 077-522008 ต่อ 20