:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
สำนักปลัด
จ่าสิบเอกศิริชัย กิตติสุบรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ระดับ กลาง
โทร 077-522404
- ว่าง -
รองปลัดเทศบาลตำบลปากนำ้ชุมพร (บริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสุพรพรรณ พรหมบุญแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น
โทร 077-522008 ต่อ 12
นางจันทร์จิรา เพ็งคล้าย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ ระดับต้น
โทร 077-522008 ต่อ 19
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-
นายณัฐธัญ พิชิตรณชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ
โทร 077-522008 ต่อ 11
นางอติพร หลีกภัย
นักจัดการบริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ชำนาญการ
โทร 077-522008 ต่อ 11
นางอรุณรัตน์ ศุทธิวิโรจน์
เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ ชำนาญงาน
โทร 077-522008 ต่อ 19
นางสาวอรทัย รัตนพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ
โทร 077-522008 ต่อ 11
นางอารยา พิมลศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
โทร 077-522008 ต่อ 11
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ผกา สุขวิสูตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 077-522008 ต่อ 11
นางวิภารัตน์ ภู่ขันเงิน
นักจัดการงานทั่วไป
โทร077-522008 ต่อ 13
นายพรภวิษย์ ใหญ่กว่าวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร 077-522008 ต่อ 11
นางสาวรัชดา สมบุญยิ่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร 077-522008 ต่อ 11
นางสาวปาลิตา ฮวดค่วน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
077-522008 ต่อ 17
นางสาวภัทรา ปารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 077-522008 ต่อ 23
นางสาวศิริจันทร์ แซ่ซิ้ม
นักการ-ภารโรง
โทร 077-522008 ต่อ 11
นางสาวเกตุ เดิมพันธ์
นักการ-ภารโรง
โทร 077-522008 ต่อ 11
นายประสิทธิ์ พวงเกษม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (หัวหน้างานป้องกันฯ)
โทร 077-522008 ต่อ 11
นายปาพจน์ เจริญพานิช
พนักงานจัางตามภารกิจ พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายศุภชัย ทองนิยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายธีรวุฒิ กลิ่นพยูร
พนันกงานจ้างตามภารกิจ พนักงานชับรถยนต์ดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายวีระพล ผ่องงาม
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายชัยณรงค์ คงพิรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายชนินทร อุดมศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายอนุรักษ์ กาญจนี
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายประสิทธิ์ ปัสสาวะกัง
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายวิศววิท จันทร์เพ็ญ
พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายสิทธิพร เสือโสภา
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายโชคชัย ตันเกียรติพงัน
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายเจษรินทร์ เฟื่องฟู
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายทัศนรา วงษ์อาทิตย์
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายทวีวัฒน์ มานะดี
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายวศิน สมศักดิ์
พนักงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายทศพร เล็กเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18
นายสุเมธ จันทร์เจือ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง
โทร 077-522008 ต่อ 18